Хорошу пораду може дати тільки дійсно незацікавлена людина
02141 Україна, м. Київ, вул. Руденко, 6а, оф. 630
тел.: 044 536-4-666; 067 2-316-316
expert@inconsulting.com.ua

Науково-дослідна лабораторія

1 1 1 1 1 Рейтинг 4.21 (33 Голоси(ів))

ПОЛОЖЕННЯ

про науково-дослідну лабораторію «Експертний центр ідентифікації»

Товариства з обмеженою відповідальністю «ІН КОНСАЛТИНГ»

від 27 березня 2013 р.

1. Загальні положення

1.1. Це положення регламентує призначення, порядок створення, реорганізації, перейменування, управління та фінансування діяльності науково-дослідної лабораторії (відділу) Товариства з обмеженою відповідальністю «ІН КОНСАЛТИНГ» (далі - Товариства).

1.2. В своїй діяльності науково-дослідна лабораторія керуються наступними документами:

 • Конституція України;
 • Кодекс законів про працю України (КЗпПУ);
 • Цивільний кодекс України;
 • Господарський кодекс України;
 • Закон України «Про оплату праці»;
 • Статут Товариства;

1.3. Це положення поширюється на штатних та позаштатних наукових, науково-педагогічних працівників та інших працівників.

1.4. Питання, які не відображені в Положенні, вирішуються директором відповідно до конкретних обставин згідно з чинним законодавством.

1.5. Інформація про напрямки наукової діяльності науково-дослідної лабораторії, кадрове, матеріально-технічне та інші види забезпечення її функціонування наводиться на сайті Товариства у формі інформаційної довідки.

2. Задачі та функції науково-дослідної лабораторії

2.1. Основними задачами діяльності науково-дослідної лабораторії є:

 • об’єднання інтелектуальних, фінансових та матеріально-технічних ресурсів при виконанні наукових досліджень;
 • впровадження результатів наукових досліджень у виробництво;
 • кадрове, матеріально-технічне, правове та інформаційне забезпечення виконання наукових досліджень;
 • оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, які пов’язані з дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах та у наукових виданнях;
 • розвиток кадрового потенціалу та відповідних наукових шкіл.

2.2. Для досягнення поставлених цілей науково-дослідна лабораторія виконують наступні функції:

 • надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг, напрям яких відповідає науковим напрямкам діяльності лабораторії, організаціям, підприємствам, установам та фізичним особам;
 • пошук споживачів наукової продукції;
 • забезпечення комерціалізації результатів наукових досліджень та впровадження їх у виробництво;
 • придбання та підтримка у належному технічному стані приладів, обладнання та матеріалів для виконання науково-дослідної та консультаційно-експертної роботи;
 • проведення метрологічної атестації та повірки контрольно-вимірювальної апаратури;
 • отримання дозвільних документів для проведення певних видів діяльності;
 • збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямком діяльності науково-дослідної лабораторії;
 • підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів;
 • виконання інших функцій, відповідно до завдань і мети створення лабораторії.

3. Організаційна структура науково-дослідної лабораторії

3.1. Структура науково-дослідної лабораторії та її кількісний склад визначаються виходячи з характеру та обсягу робіт, а також з функціональних задач, що покладені на неї.

3.2. До штату працівників науково-дослідної лабораторії входять: завідувач лабораторії/відділу, наукові, інженерно-технічні та інші працівники наукових тем. Трудові обов’язки працівників регламентуються відповідними функціональними обов’язками.

3.3. Структура науково-дослідної лабораторії може включати штатних та позаштатних працівників.

3.4. Загальне керівництво науковою роботою науково-дослідної лабораторії здійснює науковий керівник або директор.

3.5. Оперативне керівництво діяльністю науково-дослідної лабораторії здійснює завідувач науково-дослідної лабораторії.

3.6. В структурі науково-дослідної лабораторії можуть бути виділені спеціалізовані групи за напрямками роботи. Керівництво групами покладається на провідних чи старших наукових співробітників лабораторії.

3.7. Штатний розпис науково-дослідної лабораторії затверджується директором у встановленому порядку.

3.8. Комплектація штату науково-дослідної лабораторії здійснюється в межах коштів на оплату праці по укладеним грантам, господарчим договорам з замовниками та в межах фінансування видатків з розвитку виробництва.

4. Працівники науково-дослідної лабораторії

4.1. Науково-дослідні, консультаційно-експертні та інші види робіт у науково-дослідній лабораторії виконуються штатними або позаштатними працівниками посадові обов’язки, права та відповідальність яких встановлюються посадовими інструкціями та позаштатними працівниками.

4.2. Прийом на роботу наукових співробітників здійснюється згідно з чинним законодавством України.

4.3. Працівники науково-дослідної лабораторії є працівниками Товариства на яких розповсюджуються норми встановлені КЗпПУ.

4.4. Працівники науково-дослідної лабораторії підлягають обов’язковому соціальному страхуванню.

4.5. Працівники науково-дослідної лабораторії беруть участь у всіх формах самоврядування, встановлених статутом Університету.

4.6. Для роботи в науково-дослідній лабораторії можуть залучатись наукові, науково-педагогічні та інші працівники, а також працівники інших установ, організацій та підприємств, що мають відповідну кваліфікацію.

4.7. Форми, системи та розмір оплати праці працівників науково-дослідної лабораторії встановлюються згідно з діючим законодавством України. Розміри і види надбавок, доплат, премій, матеріальної допомоги та інших виплат встановлюються згідно наказу директора і нараховуються за рахунок та в межах коштів, що виділяються на оплату праці.

5. Функції наукового керівника науково-дослідної лабораторії

5.1. Науковий керівник науково-дослідної лабораторії призначається наказом директора на термін до 5 років із числа штатних наукових та науково-педагогічних працівників, що мають досвід наукової та організаційної роботи.

5.2. Посадові обов’язки, права та відповідальність працівників, що виконують функції наукових керівників науково-дослідної лабораторії вказуються у їх посадових інструкціях.

5.3. Науковий керівник виконує наступні функції:

 • формує стратегічні напрямки розвитку науково-дослідної лабораторії на перспективу;
 • визначає основні напрямки фундаментальних та прикладних досліджень, що виконуються лабораторією виходячи з проблем розвитку науки;
 • сприяє своєчасному і якісному виконанню наукових досліджень, впровадженню їх результатів у виробництво;
 • організує співробітництво наукової лабораторії з іншими організаціями;
 • визначає потребу у підвищенні кваліфікації наукових працівників лабораторії;
 • визначає потребу у отриманні лабораторією ліцензій та інших дозвільних документів на виконання певних видів діяльності;
 • керує патентно-ліцензійною роботою науково-дослідної лабораторії;
 • контролює підготовку наукових публікацій працівниками лабораторії.

5.4. Науковому керівнику лабораторії надано наступні права:

 • представляти за дорученням директора у інших організаціях, установах та на підприємствах у напрямках діяльності, що пов’язані з науковими напрямками лабораторії;
 • вносити пропозиції щодо кандидатури завідувача науково-дослідної лабораторії;
 • надавати пропозиції щодо кандидатур керівників та відповідальних виконавців науково-дослідної робіт;
 • погоджувати прийом на роботу та звільнення працівників лабораторії.

5.5. Науковий керівник лабораторії несе відповідальність за:

 • неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що наведені у посадовій інструкції;
 • розвиток кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази науково-дослідної лабораторії;
 • результативність та науковий рівень науково-дослідної робіт, що виконуються науково-дослідною лабораторією;
 • розвиток наукових контактів науково-дослідної лабораторії з іншими установами, підприємствами, організаціями;
 • стан інноваційної та раціоналізаторської діяльності у науково-дослідній лабораторії.

5.6. Науковий керівник лабораторії щорічно звітує про роботу лабораторії на директорській нараді, а також не менше ніж один раз на п’ять років – на Установчих зборах Товариства.

5.7. Функції наукового керівника можуть здійснюватися на громадських засадах або з оплатою праці. Для оплати праці наукового керівника до штатного розпису лабораторії вводиться посада головного чи провідного наукового співробітника чи експерта. Витрати на оплату праці наукового керівника здійснюються за рахунок коштів лабораторії.

6. Функції завідувача науково-дослідної лабораторії

6.1. Завідувач науково-дослідної лабораторії призначається наказом директора Товариства за поданням наукового керівника науково-дослідної лабораторії із числа штатних наукових та науково-педагогічних працівників, що мають досвід наукової та організаційної роботи.

6.2. Посада завідувача науково-дослідної лабораторії заміщується на підставі конкурсного відбору.

6.3. Завідувач науково-дослідної лабораторії здійснює оперативне керівництво діяльністю науково-дослідної лабораторії.

6.4. Завідувач науково-дослідної лабораторії знаходиться у прямому підпорядкуванні у директора Товариства та у додатковому підпорядкуванні у наукового керівника науково-дослідної лабораторії. У разі відсутності завідувача науково-дослідної лабораторії його функції виконує директор Товариства.

6.5. У прямому підпорядкуванні завідувача науково-дослідної лабораторії знаходяться усі штатні працівники та штатні сумісники лабораторії.

6.6. Завідувач науково-дослідної лабораторії має наступні посадові обов’язки

 • керує працівниками науково-дослідної лабораторії;
 • розробляє плани та звіти з роботи лабораторії;
 • організовує укладання договорів на виконання науково-дослідної робіт;
 • організовує отримання лабораторією ліцензій та інших дозвільних документів на виконання певних видів діяльності;
 • організовує спостереження за станом і роботою контрольно-вимірювальної апаратури, забезпечення своєчасного представлення її на періодичну перевірку;
 • організовує збір і вивчення науково-технічної інформації за напрямками наукової діяльності лабораторії, проведення аналізу і теоретичного узагальнення наукових даних, результатів експериментів і спостережень;
 • організовує зберігання звітів з науково-дослідної робіт;
 • організовує та контролює діловодство в науково-дослідній лабораторії;
 • контролює дотримання строків виконання договорів керівниками науково-дослідної робіт та термінів розрахунку замовників за надані послуги;
 • організовує забезпечення лабораторії засобами захисту та протипожежним інвентарем, контролює їх наявність та своєчасність перевірки;
 • контролює забезпечення вимог конфіденційності при виконанні наукових досліджень;
 • постійно працює над підвищенням особистої кваліфікації та кваліфікації працівників лабораторії;
 • організує роботу з оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, які пов’язані з дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах та у наукових виданнях;
 • дотримується вимог інструкції з охорони праці, розробленої по складу роботи, яку він виконує;
 • організовує навчання, інструктаж та періодичну перевірку знань підлеглого персоналу з питань охорони праці;
 • розробляє інструкції з охорони праці та безпечної експлуатації приладів.

6.7. Завідувач науково-дослідної лабораторії має право:

 • представляти науково-дослідну лабораторію за дорученням в інших організаціях, установах та на підприємствах;.
 • розподіляти обов’язки між працівниками лабораторії;
 • надавати пропозиції щодо оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад наукових працівників лабораторії;
 • надавати пропозиції директору Товариства щодо заохочення та дисциплінарних стягнень на працівників лабораторії;
 • подавати заявки від імені лабораторії на обладнання та матеріали;
 • за погодженням з науковим керівником визначати напрямки використання накладних видатків лабораторії.

6.8. Завідувач лабораторією несе відповідальність за

 • неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що наведені у посадовій інструкції;
 • виконання планових показників роботи лабораторії;
 • безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо;
 • цільове та ефективне використання коштів накладних видатків науково-дослідної лабораторії;
 • вчасність та обґрунтованість надання науково-дослідною лабораторією планів та звітів;
 • правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності;
 • причинені матеріальні втрати.

7. Планування діяльності та звітність

7.1. Діяльність лабораторії здійснюється згідно з річним планом-звітом роботи науково-дослідної лабораторії.

7.2. План-звіт роботи науково-дослідної лабораторії розробляється завідувачем науково-дослідної лабораторії та затверджується директором Товариства.

7.3. План-звіт роботи науково-дослідної лабораторії містить наступні розділи:

 • цілі та задачі науково-дослідної лабораторії на рік;
 • штатний розпис науково-дослідної лабораторії;
 • план науково-дослідної робіт з розподілом за джерелами фінансування та виділенням пошукових науково-дослідної робіт;
 • план підготовки проектів на здобуття грантів;
 • видавнича та інформаційна діяльність;
 • створення об’єктів інтелектуальної власності;
 • організаційна робота;
 • план підвищення кваліфікації працівників;
 • міжнародні зв’язки;
 • взаєморозрахунки з замовниками за надані послуги;
 • план закупівлі товарів та послуг;
 • розрахунок балансу коштів;
 • план надання відпусток співробітникам.

7.4. План роботи науково-дослідної лабораторії розробляється згідно з цілями та задачами лабораторії на рік, результатами, що досягнуті у попередній період, фінансовими можливостями науково-дослідної лабораторії.

7.5. План-звіт є лабораторії є комерційною таємницею.

7.6. Підготовка планової частини плану-звіту здійснюється до 20 грудня попереднього року.

7.7. За результатами діяльності у Плані-звіті роботи науково-дослідної лабораторії вказуються звітні дані з аналізом причин відхилень у показниках.

7.8. Звітна частина плану-звіту розробляється завідувачем науково-дослідної лабораторії, погоджується науковим керівником науково-дослідної лабораторії і надається на затвердження директором Товариства до 31 січня наступного року.

8. Організація, реорганізація та ліквідація науково-дослідної лабораторії

8.1. Створення науково-дослідної лабораторії здійснюється на базі Товариства. Обґрунтування створення науково-дослідної лабораторії повинно містити:

 • цілі та задачі створення науково-дослідної лабораторії;
 • аналіз наукових та фінансових результатів діяльності Товариства за останні п’ять років;
 • напрямки наукових досліджень та очікувані результати на три роки;
 • перелік існуючого та необхідного наукового обладнання.

8.2. Створення, реорганізація та ліквідація науково-дослідної лабораторії здійснюється на підставі наказів директора Товариства після схвалення Установчими зборами Товариства.

9. Матеріально-технічна база науково-дослідної лабораторії

9.1. З метою забезпечення досягнення цілей та виконання функцій за науково-дослідною лабораторією закріплюється на правах оперативного управління приміщення, обладнання та інше майно Товариства.

9.2. Лабораторія має право використовувати виділене її у оперативне управління майно виключно для досягнення цілей основної діяльності. Контроль за цільовим використанням майна та його збереженням здійснюється Товариством.

9.3. Відповідальність за приймання, зберігання та відпуск матеріальних цінностей покладається на матеріально відповідальних осіб науково-дослідної лабораторії, що призначаються наказом директора Товариства.

10. Кошти та фінансування діяльності науково-дослідної лабораторії

10.1. Науково-дослідна лабораторія не є юридичною особою і не має самостійного балансу

10.2. Науково-дослідна лабораторія функціонують на умовах госпрозрахунку та самофінансування.

10.3. Фінансування науково-дослідної лабораторії здійснюється:

 • за рахунок коштів від науково-дослідної та консультаційно-експертної роботи, грантів, коштів від реалізації об’єктів інтелектуальної власності;
 • за рахунок частини накладних видатків, що відраховуються з науково-дослідної та консультаційно-експертної роботи для забезпечення діяльності науково-дослідної лабораторії;
 • за рахунок коштів Товариства, що виділяються для розвитку науково-дослідної лабораторії;
 • за рахунок інших джерел, що не заборонені законодавством України.

10.4. Бухгалтерський облік і фінансові операції науково-дослідної лабораторії здійснюється бухгалтерією Товариства.

10.5. Кошти накладних видатків лабораторії можуть використовуватись для оплати робіт, товарів та послуг, що не можуть бути безпосередньо віднесені на виконання науково-дослідної робіт а саме:

 • оплати праці наукового керівника, завідувача науково-дослідної лабораторії та інших працівників, що виконують у лабораторії господарчі та організаційні функції;
 • оплати послуг з отримання дозвільних документів;
 • виїзду у відрядження з метою укладання договорів на виконання науково-дослідної робіт, участі у семінарах, конференціях, нарадах, виставках і т.п.;
 • придбання предметів довгострокового користування;
 • придбання програмного забезпечення та нематеріальних активів;
 • придбання предметів, матеріалів та інвентарю для забезпечення діяльності науково-дослідної лабораторії;
 • підвищення кваліфікації працівників науково-дослідної лабораторії;
 • придбання нормативної та наукової літератури;
 • повірки обладнання;
 • ремонту приміщень та обладнання;
 • оплати послуг зв’язку;
 • здійснення інноваційної та раціоналізаторської діяльності;
 • виконання пошукових науково-дослідної робіт згідно з затвердженим планом;
 • оплати інших товарів, робіт та послуг, що спрямовані на розвиток виробництва та розширення сфери науково-дослідної послуг.

10.6. Придбання товарів та послуг для науково-дослідної лабораторії здійснюється на підставі плану та додатку до плану закупівлі Товариства.

11. Взаємодія науково-дослідної лабораторії з підрозділами Товариства та сторонніми організаціями

11.1. В процесі наукової та господарської діяльності науково-дослідна лабораторія взаємодіє з іншими структурними підрозділами Товариства та сторонніми організаціями.

11.2. В процесі своєї діяльності науково-дослідна лабораторія може залучати машини, прилади, обладнання, інвентар та технічну документацію інших підрозділів Товариства за погодженням з їх керівниками.

11.3. Взаємодія науково-дослідної лабораторії з іншими підприємствами, установами та організаціями, що пов’язана з витратою фінансових та матеріальних ресурсів здійснюється на основі господарчих договорів згідно з чинним законодавством України та прийнятим в Товаристві порядком.

12. Порядок введення в дію

12.1. Це Положення вводиться в дію наказом директора після схвалення на Установчих зборах Товариства.

12.2. Положення може бути доповнено чи змінено у відповідності до чинного законодавства.

12.3. Положення може бути скасоване після прийняття відповідного рішення Установчими зборами Товариства за наказом директора Товариства.