Хорошу пораду може дати тільки дійсно незацікавлена людина
02141 Україна, м. Київ, вул. Руденко, 6а, оф. 630
тел.: 044 536-4-666; 067 2-316-316
expert@inconsulting.com.ua

Десять правил научной добросовестности

1 1 1 1 1 Рейтинг 4.43 (14 Голоси(ів))

Scientific integrity: Ten rules of conduct at LION

General
1. In research, quality must take priority over quantitative aspects.

Data
2. The original experimental results must be documented completely, clearly and accurately.
3. The interpretation of data and outcomes of experiments should be made on the basis of scientific judgement only.

Credits
4. A person who through his personal work has made a significant scientific contribution to the research work should be listed as an author.
5. The head of the research project guarantees the overall accuracy of the content of the publication. The other authors are responsible for the accuracy of those statements that they are able to verify on the basis of their position in the group.
6. In publications, earlier results from other authors are given credit by references and/or quotations.

Conflicts of interest
7. Persons who are contacted by editors, researchers or sponsors as experts to assess the research work of third parties that are in direct competition with their own work must either refuse or declare the conflict of interests involved.
8. Collaboration with a third party, e.g. industry, may not lead to a bias in scientific decisions. New scientific information or discoveries will not be withheld from publication; this rule should be clear to all parties when starting the collaboration.

Procedures
9. All parts of the research system have a responsibility to recognize and respond to misconduct. If a violation of ethical standards is observed, this will be reported to the scientific director.
10. If a conflict of interest arises, or a person is asked to violate ethical standards, this person will discuss this with his/her supervisor. If the situation is such that this is not possible, this person will report to the scientific director.

Довільний переклад Дмитра Якубовського, кандидата фізико-математичних наук, старшого науковий співробітник Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України:

1. В процесі дослідження, його якість повинна мати пріоритет перед кількісними аспектами.

2. Оригінальні результати досліджень мають бути описані повно, чітко та точно.

3. Інтерпретація даних та висновки досліджень мають бути зроблені лише на підставі наукового аналізу.

4. Особа, яка зробила значний науковий внесок в роботу за допомогою її особистої роботи, має бути вказана автором роботи.

5. Головний автор наукової групи авторів публікації гарантує загальну якість складу публікації. Решта авторів відповідальні за якість тих тверджень, які вони здатні перевірити базуючись на сфері їхньої відповідальності в групі.

6. В публікаціях, попередні результати інших авторів отримують відзнаку за допомогою посилань та/або взяття в дужки тексту.

7. Особи, до яких зверталися видавці, науковці або спонсори для оцінки наукової роботи третіх осіб, яка конкурує з їх власною науковою роботою, мають або відмовитись, або декларувати створення конфлікту інтересів.

8. Факти співробітництва з третіми особами, наприклад промисловістю, не мають впливати на наукові висновки. Нова наукова інформація або відкриття не можуть бути відізвані від опублікування; це правило має чітко усвідомлюватись всіма партнерами на початку співробітництва.

9. Всі частини наукової системи мають відповідальність визначити порушення даних вимог та відповісти на них. Якщо спостерігалось порушення етичних стандартів, воно має бути повідомлене науковому директору.

10. У випадку конфлікту інтересів, або якщо особу попросять порушити етичні стандарти, ця особа має обговорити це з науковим керівником або (якщо це неможливо) з науковим директором.