Хороший совет может дать только действительно незаинтересованный человек
02140 Украина, г. Киев, ул. Руденко, 6а, оф. 1, каб. 1
тел.: 044 536-4-666; 067 2-316-316
expert@inconsulting.com.ua

Публичная оферта на оказание консультационных услуг

от 21 марта 2016 г.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІН КОНСАЛТИНГ» в особі директора, що діє на підставі Статуту (надалі по тексту – Виконавець), пропонує будь-якому суб'єктові підприємницької діяльності або фізичній особі (надалі по тексту – Замовник) з іншого боку, (надалі по тексту разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона) укласти цю Оферту про таке.

Дана Оферта є публічною, і, згідно ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, її умови однакові для всіх споживачів. Беззастережне прийняття умов Оферти (оплата будь-яким способом, ст. 642, ч.2 ЦКУ) вважається акцептом (ст.638, ЦКУ) даної Оферти Замовником та Оферта автоматично вважається прийнятою. Акцепт може бути оформлений як письмово так і усно. У письмовому вигляді Оферта акцептується при особистій зустрічі.

1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

1.1 Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується надати йому, у відповідності до умов даної Оферти консультаційні послуги, а Замовник зобов'язується прийняти послуги та оплатити їх.

2. ЗМІСТ ТА ТЕРМІН НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1 Виконавець надає Замовнику передбачені предметом оферти послуги відповідно до даного переліку в строки вказані в заявці.

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1 Виконавець зобов'язується надати послуги відповідно до переліку, визначеному у п. 2.1. даної Оферти.
3.2 Виконавець зобов'язується забезпечувати якість наданих послуг згідно із вимогами, яким такі послуги звичайно повинні відповідати.
3.3 Виконавець зобов'язується при неможливості в передбачений цією Офертою строк надати консультаційні послуги, негайно повідомити про це Замовника.
3.4 Замовник зобов'язується надавати Виконавцю з моменту підписання даної Оферти необхідні документи та інформацію для якісного консультування.
3.5 Замовник зобов'язується своєчасно і в повному обсязі здійснити оплату за надані послуги.
3.6 Замовник зобов'язується після надання послуг прийняти їх результати незалежно від їх висновків (позитивні, негативні, невизначені) шляхом підписання акту здачі-приймання наданих послуг протягом 5 календарних днів з дня отримання акту.

4. СУММА ОФЕРТИ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ

4.1 Замовник виплачує Виконавцю винагороду за надані послуги, визначені у п. 2.1 даної Оферти у розмірі вказаному в заявці, у тому числі ПДВ.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1 Терміни оплати розбиваються на етапи відповідно до переліку послуг, визначеному у п. 2.1 даної Оферти, за кожну послугу окремо та здійснюється в наступному порядку:
- завдаток у розмірі 100% від загальної суми винагороди за послугу, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або готівкою в касу.
5.2 Виконавець приступає до надання консультаційних послуг після надходження коштів на його розрахунковий рахунок, отримання відповідних зразків та документів від Замовника.

6. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ

6.1 Прийняття наданих консультаційних послуг здійснюється шляхом підписання обома Сторонами акту здачі-приймання наданих послуг або протоколу досліджень або експертного висновку в залежності від особливостей консультації.
6.2 У випадку, якщо Замовник не підписує акт здачі-приймання наданих послуг, він повинен протягом 5 днів із моменту його отримання надати Виконавцю вмотивовану відмову.
6.3 У випадку не підписання Замовником акту здачі-приймання наданих послуг без вмотивованої відмови протягом 5 календарних днів, акт вважається підписаним, а послуги – вважаються наданими повністю та відповідної якості.

7. СТРОК ДІЇ ОФЕРТИ

7.1 Оферта вступає в силу з моменту підписання обома сторонами і діє до повного виконання своїх зобов'язань у тому числі до моменту виконання норм бухгалтерського та податкового обліку згідно з чинним законодавством України.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1 За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цією Офертою Сторони несуть відповідальність, визначену цією Офертою та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.
8.2 Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за даною Офертою, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
8.3 У випадку порушення Замовником термінів оплати більш ніж на 5 (п'ять) робочих днів, Замовник зобов'язаний виплатити Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від неоплаченої суми за кожний календарний день прострочення виконання зобов'язань.
8.4 У випадку порушення Виконавцем термінів виконання робіт більш ніж на 5 (п'ять) робочих днів, Виконавець зобов'язаний виплатити Замовнику неустойку (штраф) у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від вартості невчасно виконаних робіт за кожний календарний день прострочення виконання зобов'язань.
8.5 У випадку порушення однією зі Сторін норм бухгалтерського та/або податкового обліку Сторона з вини якої спричинено порушення зобов'язана виплатити іншій Стороні суму завданих збитків та неустойку (штраф) у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від вартості послуг зазначених у п.4.1 даної Оферти за кожний календарний день дії порушення.
8.6 У випадку порушення Замовником норм бухгалтерського та/або податкового обліку у термін більше 30 (тридцяти) календарних днів Виконавець має право відкликати або визнати недійсним письмовий звіт (висновок, протокол) без повернення оплати наданих послуг.
8.7 У разі ненадання послуг повністю або частково з вини Виконавця, Виконавець зобов'язаний повернути Замовнику попередню оплату протягом 5 (п'яти) банківських днів з дня пред'явлення відповідної вимоги Замовником. У разі порушення строку повернення попередньої оплати, Виконавець сплачує на користь Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення.
8.8 Оплата неустойки чи пені не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цією Офертою.
8.9 У випадку, якщо письмовий звіт згідно проведеного аналізу, наданий Виконавцем виявився невірним, Замовник надає обґрунтований лист-претензію, Виконавець зобов'язаний надати протягом 14 робочих днів вмотивований лист-відповідь або зобов'язаний провести повторні консультації та протягом 14 робочих днів надати повторний письмовий звіт згідно проведеного аналізу. У разі аналогічних висновків за повторним звітом Замовник сплачує Виконавцю додаткову вартість наданих послуг у розмірі зазначеному у п.4.1 даної Оферти.
8.10 Виконавець звільняється від відповідальності за порушення термінів надання послуг (робіт) за цією Офертою у разі виявлення неповної та/або недостовірної та/або хибної інформації про об'єкт, методи дослідження, вимоги до оформлення результатів дослідження, що вказані Замовником. У такому разі, Виконавець має право відмовитись від надання послуг (робіт) або продовжити їх надання але у термін не більше 90 робочих днів з моменту виявлення даного факту.
8.11 Виконавець несе відповідальність за збереження переданих йому Замовником зразків (об'єктів) за актом прийому-передачі з моменту вказаному у п. 5.2 до моменту передачі Замовнику акту здачі-приймання наданих послуг (робіт) плюс 5 календарних днів.
8.12 Виконавець звільняється від відповідальності за збереження відповідним чином переданих йому Замовником зразків (об'єктів), якщо відбулося руйнування або зниження зразків (об'єктів) у процесі дослідження без прямого умислу Виконавця, а також, якщо надання послуг (робіт) прямо передбачало руйнування або зниження зразків (об'єктів).
8.13 Виконавець несе відповідальність за збереження та утилізацію контрольних проб (зразків), якщо такі утворились у ході надання послуг (робіт), протягом 14 календарних днів з моменту передачі Замовнику акту здачі-приймання наданих послуг (робіт).
8.14 Замовник несе відповідальність за утилізацію залишків, надлишків, фрагментів та ін., які утворились в наслідок руйнування або знищення зразків (об'єктів) та не були використані для дослідження або відібрані у якості контрольних проб. Такі залишки передаються Замовнику разом або після передачі акту здачі-приймання наданих послуг (робіт).
8.15 Замовник та/або його відповідальні особи попереджені про кримінальну відповідальність, якщо виявиться, що надані зразки (об'єкти) відносяться до наркотичних засобів або прекурсорів, психотропних речовин або їх аналогів, до зброї, бойових припасів або вибухових речовин, до отруйних чи сильнодіючих речовин або лікарських засобів, до радіоактивних матеріалів, не перебувають у розшуку та не отримані злочинним шляхом. У разі виявлення таких фактів Виконавець зобов'язаний негайно сповістити компетентні правоохоронні органи.
8.16 Замовник підтверджує, що ознайомлений та усвідомлює сутність, особливості та специфіку застосованих методів і методики досліджень. Роз'яснення загальновідомих, загальнонаукових сутностей, особливостей та специфіки застосованих методів і методики досліджень може проводитись Виконавцем окремо на платній основі.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1 Сторони зобов'язуються не розголошувати отриману при виконанні умов даної Оферти інформацію, розголошення якої може призвести до збитків і/або негативно вплинути на ділову репутацію однієї з Сторін.
9.2 Використання виключно у наукових та статистичних цілях деперсоналізованої інформації, отриманої при виконанні умов цієї Оферти, не може вважатись розголошенням конфіденційної інформації.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1 Сторони даної Оферти звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за даною Офертою у випадку виникнення та дії обставин надзвичайного характеру, що виникли після підписання Оферти, а саме: погодних та природних катаклізмів (землетруси, повені, пожежі, замерзання моря, протоків, портів і т.п., закриття колій, протоків, каналів, перевалів), політичних катаклізмів, війни, військових дій, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, валютних скорочень, інших дій держав, які створюють перепони для виконання Сторонами своїх зобов'язань, громадянських хвилювань та ін., які виникли та діють поза контролем Сторін.
10.2 Сторона, для якої внаслідок виникнення та дії форс-мажорних обставин виконання обов'язків по даній Оферті стає неможливим, зобов'язана протягом 3 (трьох) діб повідомити про це іншу Сторону.
10.3 Достатнім підтвердженням виникнення та дії форс-мажорних обставин є довідка, що надається Торговельно-Промисловою Палатою України.
10.4 У випадку дії форс-мажорних обставин всі виплати підлягають поверненню, штрафні санкції не застосовуються, а Сторони можуть домовитись про зміну обсягу послуг або строків виконання.
10.5 Виконавець звільняється від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за цією Офертою у випадку виникнення та дії обставин, що виникли по вині третіх осіб, а саме – коли ці треті особи без попереднього повідомлення відмовились від виконання своїх зобов'язань, та у випадку технічної несправності або виходу з ладу приладів та обладнання. Виконавець зобов'язаний терміново, в термін до 24 годин з моменту отримання інформації про ці обставини, повідомити Замовника про це і прийняти усі необхідні заходи з усунення цих обставин. Якщо дію цих обставин Виконавець усунути не може, Сторони розглядають питання про доцільність продовження відносин по даній Оферті.
10.6 В усіх інших випадках Сторони переглядають умови даної Оферти за взаємною домовленістю.

11. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

11.1 Якщо інше прямо не передбачено цією Офертою або чинним в Україні законодавством, зміни та доповнення у цю Оферту можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цієї Оферти.
11.2 Зміни та доповнення до цієї Оферти набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цієї Оферти.
11.3 Зміни та доповнення цієї Оферти є її невід'ємними частинами.
11.4 Зміни та доповнення цієї Оферти мають бути укладені в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному кожній із сторін.

12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1 У випадку виникнення суперечностей між Замовником та Виконавцем, що пов'язані з виконанням Оферти, Сторони вживають усіх необхідних заходів для вирішення їх шляхом переговорів. Всі суперечності підлягають вирішенню, відповідно до чинного законодавства України щодо правил розгляду господарських спорів.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1 Данна Оферта складена у двох автентичних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу по одному для кожної Сторони.
13.2 Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цією Офертою третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.
13.3 Виконавець набуває право використовувати результати робіт за даною Офертою, товарні знаки Замовника в портфоліо і на сайті винятково в інформаційних цілям за умови, якщо таке використання не порушує п.9.1 Оферти та якщо таке використання не призводить до збитків і/або не може негативно вплинути на ділову репутацію Замовника.
13.4 Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов Оферти і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.
13.5 Сторони домовилися, що в процесі виконання умов цієї Оферти будуть здійснювати постійний зв'язок за допомогою обміну кореспонденцією, яка може направлятися у письмовій формі, шляхом обміну документами за допомогою поштового зв'язку, факсимільного зв'язку або електронної пошти, що дозволяє достовірно встановити, що документ виходить від Сторони за Офертою. Датою передачі відповідного повідомлення вважається день відправлення поштового повідомлення, факсимільного повідомлення або повідомлення електронної пошти.
13.6 Відповідальність за отримання повідомлень лежить на приймаючій Стороні. Сторона, яка надіслала повідомлення, не несе відповідальності за затримку доставки повідомлення, якщо така затримка стала результатом несправності систем зв'язку, дії/бездіяльності провайдерів чи інших форс-мажорних обставин.

14. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

14.1 При виконанні своїх зобов'язань за цією Офертою, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи інші неправомірні цілі.
14.2 При виконанні своїх зобов'язань за цією Офертою, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосованими для цілей цією Офертою законодавством, як дача / отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги діючого законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
14.3 Кожна із Сторін цієї Оферти відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу послуг (робіт) та іншими, не перерахованими у цьому пункті способами, що ставлять працівника в певну залежність і спрямовані на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.
14.4 Кожна із Сторін відмовляється від використання коштів, отриманих за цією Офертою, на хабарництво та фінансування терористичної діяльності.

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «ІН КОНСАЛТИНГ»

Юридична адреса: 04212 Україна, м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, буд.21, корп.8, оф.4

Код за ЄДРПОУ: 38092370, р/р 26009052622173, МФО 320649 у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ІПН:380923726561, Свідоцтво ПДВ: 200189816, Тел.: 0445364666, 0672316316