Хороший совет может дать только действительно незаинтересованный человек
02141 Украина, г. Киев, ул. Руденко, 6а, оф. 630
тел.: 044 536-4-666; 067 2-316-316
expert@inconsulting.com.ua

Публичная оферта

1 1 1 1 1 Рейтинг 4.33 (3 Голоса(ов))

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)
ПРО НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

v.2-1801301

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІН КОНСАЛТИНГ» в особі директора Струць Наталії Василівни, яка діє на підставі Статуту (надалі за текстом – Виконавець), з однієї сторони, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі за текстом – Замовник), з іншої сторони, (надалі за текстом разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона) уклали цей Договір (надалі за текстом – Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання консультаційних послуг. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.
1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:
- факт оформлення та направлення Замовником письмової заявки (замовлення), встановленої форми, що розташована на загальнодоступному офіційному сайті Виконавця за адресою: https://inconsulting.com.ua/docs/zayavka_00-00-00-1.pdf.
- оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та/або на підставі рахунку Виконавця
- письмове (в т.ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті https://inconsulting.com.ua
1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.
1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.
1.7. Виконавець надає послуги в установлені строки та цілком відповідно до завдання Замовника, а також відповідно до процедур та інструкцій внутрішньої системи якості, положень цього Договору та Загальних умов надання послуг. Під час цього перевагу мають умови цього Договору, потім інструкції/завдання Замовника, а у всьому, що ними не зумовлено, положення «Загальних умов надання послуг» Виконавця.
1.8. Загальні умови надання послуг є невід'ємною частиною цього Договору. Замовник заявляє і підтверджує, що він цілком і досконало ознайомлений і згоден із вмістом Загальних умов надання послуг, розташованих на загальнодоступному офіційному сайті Виконавця за адресою: https://inconsulting.com.ua/uk/comp-inf-ua/zagalni-umovi.html.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується надати йому, відповідно до умов даного Договору, додатків та доповнень до нього послуги (роботи), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити послуги (роботи).
2.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.
2.3. Завдання на надання послуг Замовник формує у вигляді письмової заявки (замовлення), встановленої форми розташований на загальнодоступному офіційному сайті Виконавця за адресою: https://inconsulting.com.ua/docs/zayavka_00-00-00-1.pdf. Заявка направляється Замовником Виконавцю за допомогою електронного або поштового зв'язку, та є невід’ємною частиною даного Договору.
2.4. Перелік та вартість послуг вказуються в Рахунках Виконавця, що є невід’ємною частиною даного Договору.

3. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ
3.1. Вартість даного Договору складається із вартості всіх окремо наданих послуг за даним Договором, всіх Рахунків, що були виставлені Виконавцем Замовнику.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Замовник оплачує послуги Виконавця шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця. Строк оплати – 100% передоплата.
4.2. Виконавець приступає до надання послуг після надходження коштів на його поточний рахунок, отримання відповідних зразків та всіх необхідних чи витребуваних документів від Замовника.
4.3. Всі рахунки виставляються в національній валюті України і всі платежі за цим Договором повинні здійснюватися Замовником в національній валюті України банківським переказом на рахунок Виконавця згідно з банківськими реквізитами, вказаними у виставлених рахунках.
4.4. Усі банківські комісії та збори за переказ грошових коштів здійснюються за кошт Замовника.
4.5. У разі, якщо на день виставлення рахунку курс гривні щодо долару США, який діяв на момент підписання договору або відповідного додатку, зміниться більше, ніж на 10%, вартість послуг, що зазначена в додатках, може бути змінена за такою формулою: Ц1 = (Ц2 / К1) х К2, де: Ц1 – ціна послуги, що підлягає оплаті; Ц2 – ціна послуги, узгоджена під час підписання додатку; К1 - курс гривні щодо долара США, встановлений Національного Банку України (надалі - НБУ) на день підписання додатку; К2 - курс гривні до долару США, встановлений НБУ на день виставлення рахунку.
4.6. У разі виникнення будь-яких непередбачених труднощів або витрат під час виконання будь-якої договірної послуги, Виконавець має право стягувати додаткову плату для покриття додаткового часу і витрат, понесених для надання послуги.
4.7. Всі наведені ціни і суми до оплати згідно з даним Договором, якщо тільки Виконавець не підтвердить інше в письмовій формі, не включають в себе будь-які ПДВ або податки на продаж, які стягуються додатково за домінуючою ставкою.
4.8. ПДВ нараховується відповідно до чинного законодавства України.
4.9. Замовник не має права утримувати з платежів будь-які суми, що підлягають оплаті Виконавцю внаслідок будь-якого спору, зустрічного позову або заліку суми, що може бути пред’явлена в провину Виконавця.
4.10. У разі будь-якого призупинення оплати, компромісної домовленості з кредиторами, банкрутства, неплатоспроможності, управління майном банкрута або припинення ділової діяльності Замовником, Виконавець має право негайно і без будь-якої відповідальності зі своєю сторони призупинити подальше надання послуг, і всі суми, які підлягають сплаті Виконавцю, негайно стануть належними і такими, що підлягають оплаті.
4.11. У разі, якщо з якої-небудь причини, непідвладної Виконавцю, Виконавець не може виконати або завершити виконання послуги, на надання якої укладений договір, Замовник виплачує Виконавцю:
4.11.1. суму вже понесених витрат;
4.11.2. частину зумовленої винагороди, еквівалентну частині (якщо є) фактично виконаної послуги і Виконавець звільняється від будь-якої відповідальності за часткове або повне невиконання необхідної послуги.

5. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
Обов’язки Виконавця
5.1. Виконавець зобов’язується надати послуги (роботи) відповідно до переліку, визначеному у п. 2.1. даного Договору відповідно з чинними промисловими стандартами і нормами законодавства.
5.2. Виконавець зобов’язується забезпечувати якість наданих послуг згідно з вимогами, яким такі послуги (роботи) повинні відповідати.
5.3. Виконавець зобов'язується надавати послуги з належною ретельністю і професіоналізмом. Виконавець несе відповідальність за недбалість тільки у випадках, доведених Замовником.
5.4. Виконавець зобов’язується попередити Замовника про затримку та/або неможливість надання послуг.
Обов’язки Замовника
5.5. Замовник зобов'язаний надати Виконавцю відповідно оформлене письмове завдання.
5.6. Замовник зобов'язується надавати Виконавцю з моменту підписання даного Договору необхідні зразки, документи та інформацію для якісного надання послуг.
5.7. Замовник зобов'язаний ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Виконавця, у тому числі із Загальними умовами надання послуг та умовами Договору публічної оферти.
5.8. Замовник зобов’язується своєчасно і в повному обсязі здійснити оплату за надані послуги на підставі виставлених рахунків.
5.9. Замовник зобов'язаний завчасно інформувати Виконавця щодо всіх відомих ризиків або небезпек, дійсних чи можливих, пов'язаних з будь-яким замовленням або зразками, або перевіркою, включаючи, але не обмежуючись, наприклад, присутністю або загрозою радіації, отруйними або вибухонебезпечними речовинами, або матеріалами або забрудненням навколишнього середовища.
5.10. Замовник зобов’язується після надання послуг прийняти їх результати незалежно від їх висновків (позитивні, негативні, невизначені) шляхом підписання акту здачі-приймання наданих послуг протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня отримання акту.

6. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
6.1. Виконавець надає Замовнику послуги на підставі завдань Замовника.
Заявка
6.2. У разі отримання письмової заявки Замовника, Виконавець підтверджує Замовнику можливість надання послуг (проведення робіт) не пізніше, ніж протягом 24 годин після отримання відповідного завдання. Таке підтвердження надається за допомогою електронного або поштового зв'язку.
6.3. Всі запити і замовлення на надання послуг повинні супроводжуватися достатньою інформацією, специфікаціями і інструкціями, щоб Виконавець міг оцінити та/або надати необхідні послуги.
6.4. Документи, що відображають зобов'язання, укладені між Замовником та третіми особами, або документи третіх осіб, такі, як копії договорів купівлі-продажу, акредитиви, коносаменти та ін. (якщо вони передані Виконавцю в рамках виконання зобов’язань за даним Договором), вважаються лише інформацією, що не розширює і не обмежує завдання або зобов'язання, прийняті Виконавцем.
Надання послуг
6.5. Виконавець надає послуги відповідно до:
6.5.1. загальноприйнятих промислових стандартів;
6.5.2. особливих вказівок Замовника, підтверджених Виконавцем;
6.5.3. доречних торговельних звичаїв чи ділової практики;
6.5.4. таких методів, які Виконавець вважатиме доречними з технічних, робочих та/або фінансових причин.
6.6. Виконавець має право на свій розсуд передоручати виконання всієї або будь-якої частини послуги згідно з договором із Замовником будь-якому агенту або субпідряднику.
6.7. Весь технічний та інший персонал Виконавця, а також субпідрядники та/або агенти Виконавця несуть відповідальність лише перед Виконавцем та виконують лише інструкції Виконавця. Якщо інше не узгоджено сторонами, Замовник не має права надавати представникам Виконавця будь-які вказівки та/або інструкції.
Результати
6.8. Виконавець не зобов'язаний зазначати або доповідати про факти, не зазначені у заявці Замовника, якщо повідомлення про такі факти не є прийнятою діловою практикою.
6.9. Виконавець діє лише в межах узгодженого замовлення та не зобов’язаний зазначати та/або доповідати про факти або обставини, що не містяться у рамках надання послуг/виконання робіт за даним Договором.
6.10. Документи, видані за результатами дослідження або аналізу зразків, наданих Виконавцю для дослідження (а не взятих із загальної маси самим Виконавцем або передані Замовником щодо акту, що враховує інтереси всіх зацікавлених сторін), містять думку Виконавця щодо цих зразків, але не виражають думки щодо основної маси, з якої були взяті зразки.
6.11. Якщо Замовник вимагає провести аналіз зразків в лабораторії Замовника або будь-якої третьої сторони, Виконавець надає результат аналізу, але без відповідальності за його точність. Аналогічно, якщо Виконавець може тільки бути присутнім під час проведення аналізу в лабораторії Замовника або будь-якої третьої сторони. Виконавець підтвердить, що відповідні дослідження були здійснені, але не буде нести відповідальності за точність аналізів або результатів.
6.12. Ніяка інша сторона не має права давати вказівки, особливо щодо перевірки або доставки звітів, протоколів, висновків або сертифікатів, якщо тільки в неї немає дозволу Замовника, схваленого Виконавцем. Однак Виконавець має безвідкличне право на свій розсуд доставити документи третій стороні, якщо це було обіцяно третій стороні відповідно до вказівок Замовника, або якщо така обіцянка побічно випливає з обставин, торговельних звичаїв або ділової практики.

7. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ
7.1. Приймання наданих послуг здійснюється шляхом підписання обома Сторонами акту здачі-приймання наданих послуг або протоколу досліджень або експертного висновку залежно від особливостей надання послуг.
7.2. У разі наявності у Замовника достатніх підстав для відмови у підписанні акту здачі-приймання наданих послуг, він впродовж 5 (п'яти) днів повертає Виконавцю акт здачі-приймання, з додатком письмових аргументів за суттю акту здачі-приймання. У даному випадку сторони шляхом переговорів, протягом 5 (п’яти) календарних днів усувають конфліктну ситуацію і підписують акт здачі-приймання (у первісній або нової редакції).
7.3. У випадку не підписання Замовником акту здачі-приймання наданих послуг без мотивованої відмови протягом 5 (п’яти) календарних днів, акт вважається підписаним, а послуги вважаються наданими повністю та відповідної якості.
7.4. У разі якщо у строк тридцять (30) календарних днів Замовник не повернув підписаний акт здачі-приймання наданих послуг або сторони не усунули конфліктну ситуацію, послуги вважаються такими, що виконані і прийняті Замовником в повному обсязі.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
Загальне
8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання. Винна сторона відшкодовує іншій стороні завдані збитки, якщо провина буде доведена в судовому порядку.
8.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
8.3. Оплата неустойки чи пені не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором.
8.4. Всі гарантії, положення та інші умови, передбачені законом або загальним правом в найширшому сенсі, передбаченому законом, виключаються з умов цього Договору.
Замовник
8.5. За умови відтермінування сплати послуг та у випадку порушення Замовником термінів оплати більше, ніж на 5 (п'ять) робочих днів, Замовник зобов'язаний виплатити Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ що діє в момент прострочення від несплаченої суми за кожний календарний день прострочення виконання зобов'язань.
8.6. Замовник несе відповідальність за утилізацію залишків, надлишків, фрагментів та ін., які утворилися в наслідок руйнування або знищення зразків (об’єктів) та не були використані для дослідження або відібрані у якості контрольних проб. Такі залишки передаються Замовнику разом з актом здачі-приймання наданих послуг.
8.7. Замовник та/або його відповідальні особи попереджені про кримінальну відповідальність, якщо виявиться, що надані зразки (об’єкти) належать до наркотичних засобів або прекурсорів, психотропних речовин або їх аналогів, до зброї, бойових припасів або вибухових речовин, до отруйних чи сильнодіючих речовин або лікарських засобів, до радіоактивних матеріалів, перебувають у розшуку або отримані злочинним шляхом. У разі виявлення таких фактів Виконавець зобов’язаний негайно сповістити компетентні національні правоохоронні органи.
8.8. Замовник підтверджує, що ознайомлений та усвідомлює сутність, особливості та специфіку застосованих методів і методики досліджень. Роз’яснення загальновідомих, загальнонаукових сутностей, особливостей та специфіки застосованих методів і методики досліджень може проводитися Виконавцем окремо на платній основі.
8.9. Замовник гарантує виплату відшкодування Виконавцю та його керівництву, працівникам, агентам або субпідрядникам за всіма претензіями, які пред'явлені третьою стороною за збитки або витрати будь-якого характеру і походження, пов'язані з виконанням, можливим виконанням або невиконанням послуги з вини Замовника.
Виконавець
8.10. У випадку порушення Виконавцем термінів надання послуг більше, ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Виконавець зобов'язаний виплатити Замовнику неустойку (штраф) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості несвоєчасно наданих послуг за кожний календарний день прострочення виконання зобов'язань.
8.11. У разі ненадання послуг повністю з вини Виконавця, Виконавець зобов’язаний повернути Замовнику попередню оплату протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня пред’явлення відповідної письмової вимоги Замовником. У разі порушення строку повернення попередньої оплати, Виконавець сплачує на користь Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення.
8.12. У разі ненадання послуг не з вини Виконавця, Виконавець зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів для усунення або виправлення перешкод, або затримок в наданні необхідних послуг.
8.13. У випадку, якщо письмовий звіт згідно з проведеним аналізом, наданий Виконавцем виявився невірним, Замовник надає обґрунтований лист-претензію. Виконавець зобов’язаний надати протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів мотивований лист-відповідь або зобов’язаний провести повторні дослідження та надати повторний письмовий звіт згідно з проведеним аналізом. У разі аналогічних висновків з попереднім звітом Замовник сплачує Виконавцю додаткову вартість наданих послуг у повному розмірі, зазначеному у даному Договорі.
8.14. Виконавець звільняється від відповідальності за порушення термінів надання послуг за даним Договором у разі виявлення неповної та/або недостовірної та/або хибної інформації про об’єкт, методи дослідження, вимоги до оформлення результатів дослідження, що вказані Замовником. У такому разі Виконавець має право відмовитись від надання послуг або продовжити їх надання, але у термін не більше, ніж 90 (дев’яносто) робочих днів з моменту виявлення даного факту.
8.15. Виконавець несе відповідальність за збереження переданих йому Замовником зразків (об’єктів) за актом прийому-передачі або заявкою з моменту прийняття таких зразків до моменту видачі Замовнику акту здачі-приймання наданих послуг.
8.16. Виконавець звільняється від відповідальності за збереження відповідним чином переданих йому Замовником зразків (об’єктів), якщо відбулося руйнування або знищення зразків (об’єктів) у процесі дослідження без прямого умислу Виконавця, а також, якщо надання послуг прямо передбачало руйнування або знищення зразків (об’єктів).
8.17. Виконавець несе відповідальність за збереження та утилізацію контрольних проб (зразків) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту передачі Замовнику акту здачі-приймання наданих послуг, якщо інше не зумовлено даним Договором.
8.18. Виконавець не є ані страховиком, ані гарантом, ані поручителем і відмовляється від всієї відповідальності в такій якості. Замовники, які потребують гарантії на випадок збитків або шкоди, повинні отримати відповідну страховку.
8.19. Виконавець не несе відповідальність за достовірність і законність наданих Замовником документів, на підставі яких Виконавець надає послуги.
8.20. Відповідальність Виконавця щодо претензій за збитки, штрафні санкції або витрати будь-якого характеру, незалежно від причин їх виникнення, штрафні санкції і/або відсутності належної старанності і професіоналізму Виконавця ні за яких обставин не повинна перевищувати загальної суми, еквівалентної сумі Договору, за вирахуванням суми надбавок і вартості обладнання, необхідного для виконання послуг, що підлягають оплаті щодо конкретної послуги.
8.21. Рамки відповідальності Виконавця згідно з вищезгаданими умовами у п.8.20 можуть (на розсуд Виконавця) бути розширені до такої міри, на яку може бути погоджено оплата додаткової винагороди, еквівалентної відповідній частині збільшення такої компенсації, або ж як може бути зумовлено між сторонами.
8.22. Виконавець не несе відповідальності щодо претензій за непряму втрату, включно з втратою прибутку та/або втраченою вигодою майбутньої ділової діяльності та/або виробничими втратами та/або скасуванням договорів, підписаних Замовником. У випадках, коли оплата за даним Договором стосується кількох послуг, і виникає претензія щодо одній з таких послуг, для виконання даного пункту оплату визначають згідно передбачуваному часу, витраченому на виконання кожної послуги.
8.23. Виконавець несе повну фінансову відповідальність за дії або бездіяльність його працівників, агентів і субпідрядників у разі, якщо збиток був нанесений навмисно або внаслідок недбалості.
8.24. Виконавець звільняється від будь-якої відповідальності перед Замовником за всі претензії з приводу збитків, шкоди або витрат, пред’явлені до Замовника з боку третіх осіб.
8.25. У разі відстрочення платежу у зв'язку з банкрутством, неспроможністю, судовим спором щодо майна або припинення діяльності Замовника, Виконавець має право негайно призупинити подальше надання послуг без жодної відповідальності з його боку.
8.26. Сторони, відповідно до ст. 259 ЦК України, домовились про те, що строк позовної давності щодо стягнення штрафних санкцій збільшується до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за даним Договором.
Крім цього, сторони, відповідно до п. 6 ст. 232 ГК України, домовились про те, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язань за даним Договором, здійснюється без обмеження строку.

9. НАЦІОНАЛЬНА ПОДАТКОВА ПРИМІТКА
9.1. Згідно із Законом України №1621-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» Сторони погодили наступний порядок обігу документів та відповідальність Сторін у зв’язку із реєстрацією податкових накладних у Єдиному державному реєстрі податкових накладних (надалі - «ЄДРПН»):
9.1.1. Виконавець зобов’язується зареєструвати податкову накладну щодо кожної оплаченої Замовником послузги згідно з виставленим рахунком-фактурою, а Замовник - розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної на кожну повернену або уточнену оплату в ЄДРПН та надати відповідний документ іншій Стороні в електронній формі не пізніше останнього дня строку, що визначений Податковим кодексом України для такої реєстрації в ЄДРПН.
9.1.2. Сторони користуються довільними сервісами надання звітності, рекомендованими податковими органами України.
9.1.3. У випадку реєстрації податкової накладної/коригування до податкової накладної з порушенням вимог діючого законодавства винна Сторона зобов’язується зареєструвати в ЄДРПН нову податкову накладну/нове корегування до податкової накладної в установлений діючим законодавством термін.
9.1.4. Замовник несе відповідальність за несвоєчасну реєстрацію або реєстрацію розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних в ЄДРПН з порушенням норм діючого законодавства та зобов'язується компенсувати Виконавцю суму збитку, завданого в результаті невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків щодо реєстрації податкових накладних. Сумою збитку Виконавця у такому випадку сторони визнають розмір суми податку на додану вартість, що нараховується відповідно до діючого законодавства на вартість послуг та щодо якого не проведена реєстрація розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в ЄДРПН.
9.2. У випадку порушення однією зі Сторін вимог п.9.1 даного Договору, Сторона, з вини якої спричинено порушення, зобов'язана виплатити іншій Стороні суму неустойки (штраф) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості послуг щодо яких відбулося таке порушення за кожний календарний день дії порушення.
9.3. У випадку порушення Замовником п.9.1 даного Договору терміном понад 30 (тридцять) календарних днів Виконавець має право відкликати або визнати недійсним письмовий звіт (висновок, протокол) без повернення оплати наданих послуг.
9.4. Сторони дійшли згоди, що Виконавець зобов'язується видавати податкові накладні та первинні документи на виконання умов Договору українською мовою. Виконавець зобов'язується видавати та реєструвати оформлену, відповідно до вимог чинного законодавства, податкову накладну в електронній формі за порядком та у строки, визначені чинним законодавством.
9.5. Сторони договору підтверджують наявність комплектів електронного цифрового підпису. Відсутність реєстрації та/або відмова від реєстрації такої податкової накладної в ЄДРПН розцінюється як відмова від надання Виконавцем податкової накладної.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Договір набуває чинності з моменту підписання обома сторонами і діє до повного виконання своїх договірних зобов’язань, у тому числі до моменту виконання норм бухгалтерського та податкового обліку згідно з чинним законодавством України.

11. ПЕРЕДАЧА ПРАВ ТРЕТІМ ОСОБАМ
11.1. Ані Виконавець, ані Замовник не можуть передавати свої права і обов'язки за даним Договором третій стороні без попередньої письмової згоди другої сторони. Проте Виконавець може укласти договір субпідряду на виконання частини послуг третьою стороною під свою відповідальність.

12. ФОРС-МАЖОР (НЕПЕРЕБОРНА СИЛА)
12.1. Сторони цього Договору звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення та дії обставин надзвичайного характеру, що виникли після підписання Договору, а саме: подіями природного характеру (землетрус, повінь, циклон, град, посуха, пожежа, ураган, ожеледь, заморозки, снігові замети, цунамі, шторм, просідання і зсув ґрунту, замерзання моря, закриття шляхів, у тому числі морських проток, попадання блискавки тощо); соціального (суспільні заворушення, страйки, масові заворушення, військові дії або загроза військових дій, загроза війни, оголошення війни, терористичний акт, проведення антитерористичної операції, оголошення воєнного чи надзвичайного стану тощо); техногенного (епідемії, епізоотії, карантин, екологічне лихо, аварія, радіаційне, хімічне, біологічне зараження тощо); юридичного (введення ембарго, заборон чи обмежень експорту або імпорту, зміна законодавства, міжнародні санкції, введення державними органами валютних обмежень або обмежень щодо переміщення товарів всередині країни та інших заборон, злочинні дії третіх осіб тощо) або іншими незалежними від сторін обставинами, що виникли до, після або в момент укладання Договору та перешкоджають належному виконанню зобов'язань сторін.
12.2. Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо спричинила невиконання зобов'язань у строки, встановлені цим Договором, то ці строки пропорційно продовжуються на час дії відповідних обставин.
12.3. Сторона, для якої внаслідок виникнення та дії форс-мажорних обставин виконання обов’язків за даним Договором стає неможливим, зобов’язана протягом 3 (трьох) днів повідомити про це іншу Сторону.
12.4. Достатнім підтвердженням виникнення та дії форс-мажорних обставин є довідка, що надається Торговельно-Промисловою Палатою України, її регіональними відділеннями або інший документ, що передбачений чинним законодавством України.
12.5. У випадку дії форс-мажорних обставин штрафні санкції не застосовуються, а Сторони можуть домовитись про зміну обсягу послуг або строків виконання.
12.6. Виконавець звільняється від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення та дії обставин, що виникли з вини третіх осіб, а саме - коли ці треті особи без попереднього повідомлення відмовились від виконання своїх зобов’язань, та у випадку технічної несправності або виходу з ладу приладів та обладнання. Виконавець зобов’язаний терміново, в термін до 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту отримання інформації про ці обставини, повідомити Замовника про це і прийняти усі необхідні заходи з усунення цих обставин. Якщо дію цих обставин Виконавець усунути не може, Сторони розглядають питання про доцільність продовження відносин за даним Договором.
12.7. У випадку, якщо форс-мажорні обставини будуть зберігатися понад 30 (тридцять) календарних днів поспіль, будь-яка із Сторін має право на розірвання цього Договору. У цьому випадку інша сторона не має права вимагати відшкодування збитків, пов'язаних, як і з форс-мажорними обставинами, так і з розірванням Договору.
12.8. В усіх інших випадках Сторони переглядають умови даного Договору за взаємною домовленістю.

13. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
13.1. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни та доповнення у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
13.2. Зміни та доповнення у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору.
13.3. Всі зміни, додатки та доповнення до цього Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони виконані в письмовому вигляді і підписані обома сторонами.
13.4. Всі зміни, додатки та доповнення до цього Договору є його невід’ємними частинами.
13.5. Всі зміни, додатки та доповнення до цього Договору мають бути укладені в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному кожній зі сторін.

14. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
14.1. У випадку виникнення суперечностей між Замовником та Виконавцем, що пов`язані з виконанням Договору, Сторони вживають усіх необхідних заходів для вирішення їх шляхом переговорів. Всі суперечності підлягають вирішенню, відповідно до чинного законодавства України щодо правил розгляду господарських спорів.

15. ЗВ’ЯЗОК ТА ПОВІДОМЛЕННЯ
15.1. Адреси Сторін для зв'язку повинні бути вказані в п.20 даного Договору.
15.2. Додаткові адреси для зв’язку можуть бути вказані у письмовій заявці (замовленні), що направляється Замовником Виконавцю.
15.3. Сторони домовилися, що в процесі виконання умов цього Договору будуть здійснювати постійний зв'язок за допомогою обміну кореспонденцією, яка може направлятися у письмовій формі, шляхом обміну документами за допомогою поштового зв'язку або електронної пошти, що дозволяє достовірно встановити, що документ виходить від Сторони за Договором.
15.4. Датою передачі відповідного повідомлення вважається день відправлення поштового повідомлення або повідомлення електронної пошти.
15.5. Щоб довести факт доставки, досить довести, що конверт (пакет, бандероль та ін.) з повідомленням був належним чином адресований і відправлений.
15.6. Відповідальність за отримання повідомлень лежить на приймаючій Стороні. Сторона, яка надіслала повідомлення, не несе відповідальності за затримку доставки повідомлення, якщо така затримка стала результатом несправності систем зв'язку, дії/бездіяльності провайдерів чи інших форс-мажорних обставин.
15.7. Сторони домовилися не використовувати факс та телекс, як морально та фізично застарілі технології передачі інформації.

16. ІНШІ УМОВИ
16.1. Даний договір укладено у двох автентичних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу по одному для кожної Сторони.
16.2. Виконавець набуває права використовувати результати надання послуг за цим договором, товарні знаки Замовника в портфоліо і на сайті винятково в інформаційних цілям за умови, якщо таке використання не порушує п.17 даного Договору та якщо таке використання не призводить до збитків і/або не може негативно вплинути на ділову репутацію Замовника.
16.3. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.
16.4. Виконавець залишає за собою право проводити будь-які види досліджень зразків Замовника за запитом інших клієнтів, якщо це не суперечить умовам цього Договору. Такі дослідження не є частиною даного Договору.
16.5. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.
16.6. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування
16.7. У разі суперечності між умовами даного договору, силу мають ті положення, які пом'якшують або обмежують відповідальність Виконавця.
16.8. Даний договір є змішаним, тобто таким, що поєднує в собі умови різних договорів.
16.9. Даний договір може бути розірваний тільки на підставах, передбачених цим договором та/або нормами чинного законодавства.
16.10. Сторони гарантують, що ані Сторона, ані інші фізичні або юридичні особи, які володіють або контролюють її, не підпадають під дію будь-яких економічних, торговельних санкцій, законів або постанов, прийнятих США, ЄС, ООН, Швейцарією/іншою країною, яка стосується договору (далі разом - Економічні Санкції). Сторони погоджуються, що під час виконання даного договору Сторона і її уповноважені представники будуть повністю дотримуватись всіх Економічних Санкцій, а також надавати інформацію або документи на обґрунтовані запити іншої Сторони для можливості перевірки дотримання цієї статті Стороною запиту.
16.11. Кожна із Сторін має право розірвати цей договір (і/або заявку, замовлення на надання послуг або інший документ, який видається на виконання договору), письмово повідомивши про це іншу Сторону, та звільняється від зобов'язання надалі здійснити надання послуг і відшкодувати збитки іншій Стороні, якщо інша Сторона порушує п.16.12, на неї поширюється дія Економічних Санкцій або ж продовження надання послуг згідно з цим договором призведе до порушення Економічних Санкцій іншою Стороною.
16.12. Назви розділів у Договорі наводяться лише для зручності користування. Для юридичних цілей значущим є лише зміст пунктів, підпунктів та ін..
16.13. Визнання недійсними і/або неукладеними будь-яким судом або адміністративним органом компетентної юрисдикції окремих положень або їх частин даного договору, додатків та/або додаткових угод не тягне недійсності всього договору, решта умов залишатиметься в силі.
16.14. Сторони домовились, що копії документів, якими сторони обмінюються під час виконання умов даного Договору, мають силу оригіналу до моменту отримання оригіналів таких документів.
16.15. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною
16.16. Невід’ємною частиною даного Договору є:
• Всі Рахунки, виставлені Виконавцем Замовнику;
• Заявка (замовлення);
• Загальні умови надання послуг, розташовані на загальнодоступному офіційному сайті Виконавця за адресою: https://inconsulting.com.ua/uk/comp-inf-ua/zagalni-umovi.html.

17. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
17.1. Сторони зобов’язуються зберігати і не розголошувати отриману під час виконання умов даного Договору конфіденційну інформацію, розголошення якої може призвести до збитків і/або негативно вплинути на ділову репутацію однієї з Сторін.
17.2. За розголошування (передачу, витік) конфіденційної інформації третім особам сторони несуть відповідальність відповідно до умов цього Договору і чинного законодавства.
17.3. До конфіденційної інформації належить наступна:
17.3.1. Дані про методи розрахунку, структуру, рівень цін на продукцію (роботи, послуги) сторін і розмір знижок.
17.3.2. Відомості про структуру комерційної діяльності сторін, виробничі потужності, запаси продукції (товарів), плани розвитку виробництва.
17.3.3. Інформація про здійснені сторонами інвестиції, закупівлі, продажі, а також про поточні і перспективні плани інвестицій, закупівель, продажів, відомості про плани щодо змін структури комерційній діяльності і техніко-економічні обґрунтування таких змін.
17.3.4. Відомості про застосовані сторонами методи управління, про підготовку, ухвалення, використання рішень керівництва з комерційних, організаційних, виробничих і інших питань.
17.3.5. Дані про внутрішніх і закордонних партнерів сторін: постачальниках, покупцях, компаньйонах, спонсорах, посередниках, клієнтах; а також інформація про конкурентів, відсутня у відкритих джерелах.
17.3.6. Відомості про підготовку і результати проведення переговорів з контрагентами сторін.
17.3.7. Інформація про умови договорів, контрактів, угод, що укладаються сторонами, включно з цим Договором.
17.3.8. Відомості, передані на довірчій основі партнерами.
17.3.9. Відомості про здійснені методи вивчення ринку, про результати цього вивчення, про оцінку стану і перспективи розвитку ринкової кон'юнктури.
17.3.10. Відомості про ринкову стратегію і ефективність комерційної стратегії і ефективності комерційної діяльності сторін.
17.3.11. Інші відомості, пов'язані з комерційною діяльністю сторін, виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами і іншою діяльністю сторін, розголошування яких (передача, витік) може завдати збитку їх інтересам.
17.4. Використання виключно у наукових та статистичних цілях деперсоналізованої інформації отриманої під час виконання умов даного Договору та зразків, проб чи їх частин, не може вважатись розголошенням конфіденційної інформації.

18. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
18.1. Сторони зобов'язуються дотримуватися застосовного законодавства з протидії корупції та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, включаючи, крім іншого, будь-які і всі наступні закони і постанови, прийняті на виконання таких законів (з урахуванням змін і доповнень, періодично вносяться до таких законодавчих акти) («Антикорупційне законодавство»).
18.2. При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримання будь-яких неправомірних переваг чи інших неправомірних цілей.
18.3. Під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосованими для цілей цього Договору законодавством, як дача/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги діючого законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
18.4. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу послуг та іншими, не перерахованими у цьому пункті способами, що ставлять працівника в певну залежність і спрямовані на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.
18.5. У разі виявлення однією із Сторін випадків порушення положень п.18 і її афілійованими особами або працівниками, вона зобов'язується в письмовій формі повідомити про ці порушення іншу Сторону.
18.6. У разі виникнення у однієї із Сторін розумно обґрунтованих підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень п.18 іншою Стороною, її афілійованими особами або працівниками, така Сторона має право направити іншій Стороні запит з вимогою надати коментарі та інформацію (документи), які спростовують або підтверджують такі підозри.
18.7. Кожна із Сторін відмовляється від використання коштів, отриманих за даним Договором, на хабарництво та фінансування терористичної діяльності.

19. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
19.1. Сторони у зв'язку з цим Договором, передають один одному персональні дані своїх представників або інших осіб – суб'єктів персональних даних.
19.2. Сторона, що передає персональні дані гарантує, що є законним і правомірним власником відповідних баз (і) персональних даних в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон), і, що вона отримала згоду на обробку та передачу персональних даних, що передаються іншій Стороні, від відповідних суб'єктів персональних даних, і передача персональних даних здійснюється з дотриманням вимог чинного законодавства України у сфері захисту персональних даних та мети обробки персональних даних. Сторона, що отримує персональні дані від іншої Сторони є третьою особою в розумінні Закону. Сторона, яка отримала персональні дані відповідно до умов цього Договору, обробляє такі персональні дані виключно у зв'язку з цим Договором. Сторони забезпечують всі необхідні організаційні та технічні засоби для належного захисту отриманих персональних даних від несанкціонованого доступу або обробки.
19.3. У разі порушення однією із сторін вимог законодавства про захист персональних даних, інша сторона не несе відповідальності за таке порушення. Сторони зобов'язуються відшкодувати один одному будь-які збитки і витрати, пов'язані з розглядом або задоволенням претензій з боку суб'єктів, чиї персональні дані передаються згідно з цим розділом Договору і чиї права були порушені через невиконання відповідною Стороною зобов'язань, передбачених цим розділом Договору, а також інші витрати або збитки.
19.4. У разі відкликання суб'єктом персональних даних своєї згоди на обробку переданих персональних даних в базі даних однієї із Сторін, така Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону про термін і умови припинення обробки персональних даних такого суб'єкта.

20. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ТОВ «ІН КОНСАЛТИНГ»
Юридична адреса: 04212 Україна, м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, буд.21, корп.8, оф.4
Поштова адреса: 02140 Україна, м. Київ, вул. Руденко, 6а, оф. 1, каб. 1
Код за ЄДРПОУ: 38092370
р/р 26009052622173 у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 320649
ІПН: 380923726561, Свідоцтво ПДВ: 200189816
Тел.: +380445364666, +380672316316
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.